Účtovníctvo
Spracovanie miezd
Daňové priznania
Ekonomi s.r.o.
uctovnictvo@ekonomi.sk
0908 824 990

Služby - vedenie účtovníctva


Podvojné účtovníctvo - vedenie účtovníctva:

 • Podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. vznení neskorších predpisov
 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov o ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • Evidencia DPH – podklad pre daňové priznanie k DPH
 • Vedenie účtovnej evidencie vystavených a prijatých faktúr
 • Ročná účtovná závierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Daňové priznanie – vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb vrátane príloh (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
 • Odoslavnie závierky a daňového priznania na Daňový úrad

 

Jednoduché účtovníctvo - vedenie účtovníctva:

 • Jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. vznení neskorších predpisov
 • Spracovanie účtovných dokladov, posúdenie ich správnosti a oprávnenie z daňového hľadiska
 • Evidencia DPH - podklad pre daňové priznanie k DPH
 • Vedenie účtovnej evidencie pohľadávok a záväzkov
 • Ročná účtovná uzávierka a prílohy podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
 • Daňové priznanie - vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb vrátane príloh   (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch )
 • Odoslanie výkazov a daňového priznania na Daňový úrad 


Vedenie mzdovej evidencie a spracovanie miezd:

 • Výpočet miezd
 • Prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne
 • Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Socialnej a zdravotnej poisťovni
 • Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov a následné odoslanie na Daňový úrad
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo Potvrdenie o zrazených preddavkoch a Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Mzdové listy
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Zápočtové listy


Evidencia majetku - vedenie účtovníctva:

 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy (v tuzenskej a zahraničnej mene)
 • Spracovanie tuzemských a zahraničných služobných ciest
 • Evidencia dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku – zatriedenie majetku do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov, porovnanie rovnomerných a zrýchlených odpisov na daňovú prognózu spoločnosti
 • Evidencia krátkodobého hmotného majetku

 

Ekonomické poradenstvo - v rámci vedenia účtovníctva Vám ponúkame i ekonomické poradenstvo

Kontakt

Ekonomi s.r.o. - vedenie účtovníctva

   Vedenie účtovníctva - Bratislava

 

Kancelária
Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava


Kontakt
+421 908 824 990

uctovnictvo@ekonomi.sk

 

 


© 2007-2024 Copyright Ekonomi s.r.o. - vedenie účtovníctva. Tvorba web stránok - All4Web